Busstoppested i Cookøerne

Åben kort
Lokal tid:
12:29:08

Cook's Corner Bus Station

Tutakimoa Road, Avarua District
bus_stationLæs mere

Avatiu East Bus Stop

Ara Tapu, Avarua District
bus_stationLæs mere

Kiikii East Bus Stop

Ara Tapu, Avarua District
bus_stationLæs mere

Black Rock Bus Stop

Ara Tapu, Arorangi District
bus_stationLæs mere

Pokoinu i Raro Bus Stop

Ara Tapu, Arorangi District
bus_stationLæs mere

Matavera Central 2 Bus Stop

Ara Tapu, Matavera District
bus_stationLæs mere

Matavera Central 1 Bus Stop

Ara Tapu, Matavera District
bus_stationLæs mere

Matavera South Bus Stop

Tapere of Vaenga, Ara Tapu, Matavera District
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Cookøerne

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning