Kirke i Cookøerne

Åben kort
Lokal tid:
19:34:06

Avarua Assembly of God Church

Happy Valley Road, Avarua District
churchLæs mere

St Joseph's Cathedral

Ara Tapu, Avarua District
churchLæs mere

CICC Mission House

Ara Tapu, Avarua District
churchLæs mere

Apostolic Church

Ara Metua, Avarua District
churchLæs mere

Nikao CICC Church

Ara Metua, Avarua District
churchLæs mere

Arorangi CICC Church

Ara Tapu, Arorangi District
churchLæs mere

CICC Mission House

Ara Tapu, Arorangi District
churchLæs mere

Holy Spirit Revival Church

Ara Tapu, Matavera District
churchLæs mere

Sacred Heart Parish

Ara Tapu, Matavera District
churchLæs mere

Matavera CICC Church

Ara Tapu, Matavera District
churchLæs mere

Matavera SDA Church

Ara Tapu, Matavera District
churchLæs mere

CICC Mission House

Matavera Road, Matavera District
churchLæs mere

Matavera CICC Sunday School Hall

Ara Tapu, Matavera District
churchLæs mere

Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses

Arorangi District
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Cookøerne

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning